บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ จับมือ Oregon Health & Science University (OHSU) ยกระดับวงการแพทย์ไทย

3 นาทีในการอ่าน
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ จับมือ Oregon Health & Science University (OHSU) ยกระดับวงการแพทย์ไทย

แชร์

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Oregon Health & Science University (OHSU) เปิดตัว BDMS-OHSU International Health Alliance เพื่อมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติและพัฒนายกระดับเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะด้านอาชีวอนามัย (Occupational Health) และกุมารเวชศาสตร์ในระดับภูมิถาคเอเชียแปซิฟิกนับเป็นโอกาสก้าวสำคัญของประเทศไทย

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าร่วม AEC และก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติ ความร่วมมือร่วมกับ Oregon Health & Science University (OHSU) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในด้านการรักษา การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและการศึกษาที่ได้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา จะช่วยยกระดับวงการแพทย์ไทยให้มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากล โดยจะเริ่มจากงานในด้านอาชีวอนามัย (Occupational Health) เป็นโครงการนำร่อง เนื่องจากปัจจุบันนี้มนุษย์เราได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการทำงานมากขึ้น มีความต้องการการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพพนักงานอย่างถูกวิธี เป้าหมายของเราก็คือการดูแลและให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ สำหรับผู้ป่วยและประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ในความร่วมมือกับองค์กรระดับโลกเช่นนี้ จะช่วยทำให้วงการแพทย์ไทยรุดหน้าทั้งด้านการรักษาพยาบาล และการวิจัยต่อไปในอนาคต

นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-การแพทย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์กรุงเทพ กล่าวเสริมว่า ภาพรวมของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจที่ทาง OHSU ได้มอบความไว้วางใจเลือก บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ เป็นที่ตั้งสำนักงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อ BDMS-OHSU International Health Alliance โดยเริ่มโครงการนำร่องด้านอาชีวอนามัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านนี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันในสหรัฐอเมริกา สร้างเครือข่ายและเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านอาชีวอนามัยที่สำคัญของประเทศ รวมไปถึงให้บริการด้านอาชีวอนามัยที่ครบครัน อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ประเมินความเสี่ยงของสุขภาพพนักงาน การป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน เป็นต้น ในอนาคตจะมีการขยายความร่วมมือไปสู่การแพทย์สาขาอื่นๆ เช่น ด้านกุมารเวชและสารสนเทศทางการแพทย์

อีกสถาบันหนึ่งที่จะเข้ามามีบทบาทในความร่วมมือครั้งนี้ก็คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ชั้นนำแห่งแรกของประเทศไทย ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า บทบาทของศิริราชในครั้งนี้ ก็คือการร่วมเป็นพันธมิตรกับ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการและ OHSU ในด้านงานวิจัยทางการแพทย์ระดับไตรภาคี ทั้งนี้เพื่อขยายและพัฒนางานวิจัยให้กว้างขวางและเข้มแข็ง นอกจากนั้นศิริราชยังมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาใช้พัฒนาวงการแพทย์ในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ระดับภูมิภาคและระดับโลกอีกด้วย

Joe Robertson, M.D., M.B.A., President, Oregon Health & Science University กล่าวว่า OHSU เป็นสถาบันด้านการแพทย์ระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นด้านการศึกษาทางการแพทย์ มีการให้บริการทางการแพทย์ในสาขาเฉพาะทางอย่างครบครัน การเรียนการสอนด้านการแพทย์ของ OHSU นั้นติดอันดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะด้านอาชีวอนามัย โดยได้รับการรับรองจาก United States Centers for Disease Control. (US CDC) ให้เป็น 1 ใน 4 ของ Total Worker Centers of Excellence ในสหรัฐอเมริกา

ในฐานะที่เราเป็นทั้งสถานพยาบาลและสถาบันการศึกษา ความร่วมมือและการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับสาธารณชนถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรของ OHSU เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้และความเชี่ยวชาญของเรามาทำประโยชน์ให้แก่การแพทย์และสาธารณสุขทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาพยาบาลหรือด้านงานวิจัย ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้น จากภาคเอกชน คือ BDMS และจากภาครัฐ คือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะช่วยส่งเสริมให้เราวางรากฐานและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านมาตรฐานการศึกษาและงานวิจัยให้ดียิ่งๆขึ้นไป

Jeanette Mladenovic, M.D., M.B.A., Executive Vice President & Provost, OHSU กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์และงานวิจัยในระดับนานาชาติเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน ความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง BDMS และ OHSU จะร่วมกันฝึกฝนพัฒนาแพทย์และบุคลากรสาขาอาชีวอนามัยให้มีความเชี่ยวชาญ มีการร่วมมือกันด้านการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานในระดับสากล มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมไปถึงงานส่งเสริมองค์ความรู้ทางการแพทย์ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ แวดวงสุขภาพและสาธารณสุขเชื่อมโยงถึงกันโดยไร้พรมแดน ดังนั้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความจำเป็นที่จะต้องตระหนัก เรียนรู้ให้กว้างไกลและไม่หยุดนิ่ง

แชร์