มาตรฐานรับรองการรักษาระดับสากล JCI โปรแกรมการตรวจรักษาโรคเบาหวาน ประเภทที่ 2

มาตรฐานรับรองการรักษาระดับสากล JCI โปรแกรมการตรวจรักษาโรคเบาหวาน ประเภทที่ 2

โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูแลตนเองในการควบคุมน้ำตาล ในเลือดให้ได้ใกล้เคียงกับคนปกติ และป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างทีมผู้ดูแลรักษา ทีมีกระบวนการดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ร่วมกับผู้เป็นเบาหวานและครอบครัวจึงได้จัดทำ DM Type 2 Pathway ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และเพิ่มคุณภาพชิวิตสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้

เกณฑ์การประเมิน/คัดเลือกผู้ป่วยเข้าโปรแกรม

 1. แนวทางนี้ครอบคลุมในกรณี ผู้ป่วย อายุ 15-80 ปี และมารักษาที่ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อกรุงเทพร่วมกับผูป้วยที่แพทย์ วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ประเภทที่ 2 และมีผล HBA1C ≥ 7%
 2. แนวทางนี้ไม่ครอบคลุมในกรณี ดังต่อไปนี้
  • ผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะที่ 4
  • ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังที่รักษาโดยการบำบัดทดแทนไต
  • ผู้ป่วย Bed side
  • ผู้ป่วยที่ปฏิเสธการเข้า Pathway

ขั้นตอนการรับการรักษา (Patient Management)

กรณีผู้ป่วยใหม่ มารับการรักษาที่แผนกเบาหวานเป็นครั้งแรก

 • พบแพทย์เพื่อให้การรักษา
 • รับคำปรึกษาจากพยาบาลประสานงานแผนกเบาหวาน
 • รับคำปรึกษาจากนักโภชนาการ
 • รับคำปรึกษาจากเภสัชกร

กรณีผู้ป่วยที่มาติดตามการรักษาที่ แผนกเบาหวาน

 • พบแพทย์เพื่อให้การรักษา
 • รับคำปรึกษาจากพยาบาลประสานงานแผนกเบาหวาน เมื่อผล HbA1C ≥ 7%
 • รับคำปรึกษาจากนักโภชนาการ เฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยทำแบบประเมินความรู้เรื่องอาหารไม่ผ่านเกณฑ์
 • รับคำปรึกษาจากเภสัชกร เฉพาะกรณีที่แพทย์มีการปรับเปลี่ยนยาที่รักษา หรือผู้ป่วยมีปัญหาจากการใช้ยา

กรณีผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 และพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

 • ปฏิบัติตามคำสั่งการรักษาของแพทย์
 • งดน้ำและอาหาร หยุดยาเบาหวานเดิมทุกชนิด และให้สารน้ำและอินซูลินทางหลอดเลือดดำ
 • เจาะน้ำตาลปลายนิ้วตามคำสั่งการรักษา และปรับ Rate Insulin Slide Scale,ปฏิบัติตาม Hypoglycemia Protocol
 • Consult Diabetic Coordinator, Nutritionist and Clinical Pharmacist

สถานที่ที่ให้บริการ (Service Counter)
กรณีฉุกเฉิน: แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
เวลาทำการ: ศูนย์เบาหวาน และต่อมไร้ท่อกรุงเทพ เปิดให้บริการ 07.00- 16.00 น.ทุกวัน
โทร. 02-755-1129-30


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Contact Center โทร.1719 (24 ชม.)
Email: info@bangkokhospital.com