แพ็กเกจผ่าตัดศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า

ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีอาการ หรือความผิดปกติของข้อสะโพก ข้อเข่า หรือขาส่วนล่าง อาทิ โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสะบ้าเสื่อม โรคข้อสะโพกเสื่อม ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดครั้งแรก สบายใจทุกขั้นตอนรักษาด้วยโปรแกรมการรักษาที่ออกแบบเฉพาะบุคคลตั้งแต่ก่อน หลังผ่าตัด จนกระทั่งผู้ป่วยหายเป็นปกติ ดูแลผู้ป่วยครบทุกด้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

รายการ

ระยะเวลาพักที่ รพ.
(คืน)

ราคา
(บาท)

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 1 ข้าง
4
260,000
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 2 ข้าง
5
450,000
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 1 ข้าง
5
295,000
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 2 ข้าง
5
478,000
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 1 ข้าง (สำหรับการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมข้างที่ 2)
5
259,000
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 1 ข้าง (แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ)
5
295,000
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 2 ข้าง (แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ)
5
478,000

 

เงื่อนไขในการรับบริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ข้อเข่าเทียมเฉพาะการทำ TKR เท่านั้น ( รุ่นตามที่ระบุ ) ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ตามที่ระบุเท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวรวม หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ ,หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต, ห้องพักมาตราฐาน ( ตามจำนวนวันที่กำหนด ) ค่าบริการพยาบาล บริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ.(ตามที่กำหนด)
 3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 4. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

 

รายการที่โครงการประกันราคาไม่ครอบคลุม

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น ค่าการตรวจวิเคาระห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือ อื่นๆถ้ามี
 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตราฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ จากเหตุผลอื่น ๆ ทางโรงพยาบาลจะ เรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด(ถ้ามี)
 5. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

   

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1719


 

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า
ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ (S1) อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.

แชร์