แพคเกจการตรวจคัดกรองโรคตา 9 รายการ

 • แพคเกจการตรวจคัดกรองโรคตา 9 รายการ ราคา 2,500 บาท

รายละเอียดของชุดตรวจ

เป็นการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคตาต่างๆ 

 • โรคต้อหิน
 • ต้อกระจก 
 • ต้อเนื้อ 
 • สายตาสั้น/ยาว/เอียง/  
 • ตาบอดสี 
 • วุ้นในตาเสื่อม*
 • จอประสาทตาเสื่อม* 
 • เบาหวานขึ้นตา*

*3 โรคนี้อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติม เช่น การขยายม่านตา โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ทราบก่อนทำการตรวจ

ผู้ที่ควรตรวจ 

 • ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป 
 • ผู้สูงอายุควรตรวจตาเป็นประจำทุกปี
 • มีปัญหาสายตาผิดปกติ อาทิ ตามัว ปวดตา การมองเห็นไม่ชัดเจน เห็นภาพซ้อน ปรับแว่นสายตาอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น ตาสู้แสงไม่ได้ ตาแดง น้ำตาไหลไม่ทราบสาเหตุ เห็นรุ้งรอบดวงไฟ เป็นต้น
 • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต 
 • ผู้ที่ใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์เป็นเวลานาน
 • ผู้ที่ทำกิจกรรมบางประเภทที่เพิ่มความดันตา อาทิ นักดนตรีเป่าขลุย นักดำน้ำ เป็นต้น 
 • ผู้ที่ใช้สายตาเป็นเวลานาน หรือทำงานท่ามกลางแสงแดด UV บ่อยๆ 
 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื้อ วุ้นในตาเสื่อม* จอประสาทตาเสื่อม* เบาหวานขึ้นตา* สายตาสั้น/ยาว/เอียง/ตาบอดสี เป็นต้น

วิธีการตรวจ /ขั้นตอน /การเตรียมตัว 

รายการตรวจ

 1. ตรวจระดับการมองเห็น (Visual Acuity)
 2. วัดค่าสายตา สั้น ยาว เอียง (Auto refraction)
 3. วัดความดันตา (Tonometer)
 4. วัดความหนากระจกตา (Pachy meter)
 5. ตรวจความโค้งกระจกตา (Keratometry)
 6. ตรวจคัดกรองตาบอดสี (Color test)
 7. ตรวจจอตาและขั้วประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพจอตาระบบดิจิตอล
 8. ตรวจสแกนจอตาและความหนาเส้นประสาทตาด้วยเครื่อง OCT 
 9. พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตาและรับคำปรึกษา
  • ใช้เวลาในการตรวจประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง 
  • ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ
  • รายการตรวจที่ 1-8 จะเป็นเจ้าหน้าที่จักษุและเทคนิเชี่ยนทำการตรวจ หลังจากนั้น พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตาและรับคำปรึกษา  
  • หลังการตรวจสามารถทำกิจวัตรได้ตามปกติ  
  • กรณีแพทย์ตรวจพบโรควุ้นในตาเสื่อม * จอประสาทตาเสื่อม* เบาหวานขึ้นตา* 3 โรคแพทย์อาจพิจารณาตรวจจอประสาทตาละเอียด โดยการขยายม่านตา ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มที่จะแจ้งให้ทราบก่อน หากตรวจขยายม่านตา แนะนำให้นำแว่นกันแดดมาโรงพยาบาลด้วยเนื่องจากจะทำให้มีอาการตามัว ประมาณ 4-6 ชั่วโมง
   ** ห้ามขับรถกลับเอง และควรมีญาติมาด้วย


เงื่อนไขการใช้บริการ:

 1. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
 2. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 ธันวาคม 2563

รายการที่ราคาแพคเกจไม่ครอบคลุม

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการตรวจ เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

 
หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

แชร์