ชุดตรวจคัดกรองโรคตาอย่างละเอียด (Comprehensive Eye Screening Package) 9 รายการ

สิ้นสุด 31/12/2022
2,700 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • ชุดตรวจคัดกรองโรคตาอย่างละเอียด (Comprehensive Eye Screening Package) 9 รายการ ราคา 2,700บาท ราคานี้รวมค่าแพทย์แล้ว

รายละเอียดของชุดตรวจ

เป็นการตรวจวิเคราะห์หาความเสี่ยงโรคตา โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่เริ่มมีความเสื่อมของโรคตา หรือผู้ที่สงสัยเป็นต้อหิน / คนในครอบครัวเป็นต้อหิน อาทิ

 • ต้อหิน
 • ต้อกระจก
 • ต้อลม
 • ต้อเนื้อ
 • สายตาสั้น / ยาว / เอียง
 • ตาบอดสี
 • วุ้นในตาเสี่อม*
 • จอประสาทตาเสื่อม*
 • เบาหวานขึ้นตา*

* 3 โรคนี้อาจมีการตรวจเพิ่มเติม เช่น การขยายม่านตา โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ทราบก่อนทำการตรวจ


รายการตรวจประกอบด้วย

 1. ตรวจระดับการมองเห็น (Visual Acuity)
 2. วัดค่าสายตา สั้น ยาว เอียง (Auto refraction)
 3. วัดความดันลูกตา
 4. วัดความหนากระจกตา (Pachy meter)
 5. วัดค่าความโค้งกระจกตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ Auto keratometer
 6. ตรวจคัดกรองตาบอดสี (Color test)
 7. ตรวจจอตาและขั้วประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพจอตาระบบดิจิตอล
 8. ตรวจสแกนจอตาและความหนาเส้นประสาทตาด้วยเครื่อง OCT
 9. พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตาและรับคำปรึกษา
**หากมีการตรวจวิเคราะห์เฉพาะโรคเพิ่มเติม จักษุแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ**


แพ็กเกจเหมาะสำหรับ

 • ผู้สูงอายุ
  มักมีปัญหาการมองเห็นไม่ชัด ขับรถยากขึ้น เห็นสีเพี้ยน สายตาล้า ระคายเคืองตา มองเห็นภาพผิดปกติ บิดเบี้ยวหรีอมีฝ้าบัง ปวดตา นํ้าตาไหลผิดปกติ มองเห็นหยากไย่ แสงแว่บ หรือมีโรคประจำตัวมากขึ้น อาทิ เบาหวาน คัดกรองโรคต้อหิน, สายตายาวตามอายุ, ต้อลม, ต้อเนื้อ, ต้อกระจก, ตาแห้ง, นํ้าวุ้นตาเสื่อม, เบาหวานขึ้นตา, จุดรับภาพเสื่อมตามวัย
 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื้อ วุ้นในตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา สายตาสั้น / ยาว / เอียง / ตาบอดสี เป็นต้น
 • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต
 • ผู้ที่ใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์เป็นเวลานาน
 • ผู้ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ อาทิ ตามัว ปวดตา การมองเห็นไม่ชัดเจน เห็นภาพซ้อน ปรับแว่นสายตาอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น ตาสู้แสงไม่ได้ ตาแดง น้ำตาไหลไม่ทราบสาเหตุ เห็นรุ้งรอบดวงไฟ เป็นต้น
 • ผู้ที่ทำกิจกรรมบางประเภทที่เพิ่มความดันตา อาทิ นักดนตรีเป่าขลุย นักดำน้ำ เป็นต้น
 • ผู้ที่ใช้สายตาเป็นเวลานาน หรือทำงานท่ามกลางแสงแดด UV บ่อย ๆ


คำแนะนำเพิ่มเติม

 • ใช้เวลาในการตรวจประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
 • ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ
 • หลังการตรวจสามารถทำกิจวัตรได้ตามปกติ
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการแล้ว
 • รายการตรวจที่ 1 – 8 เจ้าหน้าที่จักษุและเทคนิเชี่ยนทำการตรวจ หลังจากนั้น พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตาพร้อมรับคำปรึกษา
 • กรณีแพทย์ตรวจพบโรค วุ้นในตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา 3 โรคนี้อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติม เช่น การขยายม่านตา โดยจะมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติม เพื่อตรวจเพิ่มเติมโดยละเอียด หากตรวจขยายม่านตา แนะนำให้นำแว่นกันแดดมาโรงพยาบาล เนื่องจากจะทำให้มีอาการตามัว ประมาณ 4-6 ชั่วโมง และควรมีญาติมาด้วย **ห้ามขับรถกลับเอง


เงื่อนไขการใช้บริการ:

 1. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
 2. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 3. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการแล้ว


รายการที่ราคาแพคเกจไม่ครอบคลุม

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการตรวจ เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

 
หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 19.00 น.
เสาร์ 08.00 - 17.00 น
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์