ศ. พญ. เลิศลักขณา ภู่พัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, พยาธิวิทยากายวิภาค, พยาธิวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชาพยาธิวิทยา สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์, สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย

นัดหมายแพทย์

ศ. พญ. เลิศลักขณา ภู่พัฒน์
Monday
10 May
Prevention and early detection center
Tuesday
11 May
Prevention and early detection center
Wednesday
12 May
Prevention and early detection center
Thursday
13 May
Prevention and early detection center
Friday
14 May
Prevention and early detection center
Saturday
15 May
Sunday
16 May
Monday
17 May
Prevention and early detection center
Tuesday
18 May
Prevention and early detection center
Wednesday
19 May
Prevention and early detection center
Thursday
20 May
Prevention and early detection center
Friday
21 May
Prevention and early detection center
Saturday
22 May
Sunday
23 May
Monday
24 May
Prevention and early detection center
Tuesday
25 May
Prevention and early detection center
Wednesday
26 May
Prevention and early detection center
Thursday
27 May
Prevention and early detection center
Friday
28 May
Prevention and early detection center
Saturday
29 May
Sunday
30 May
Monday
31 May
Prevention and early detection center
Tuesday
01 Jun
Prevention and early detection center
Wednesday
02 Jun
Prevention and early detection center
Thursday
03 Jun
Prevention and early detection center
Friday
04 Jun
Prevention and early detection center
Saturday
05 Jun
Sunday
06 Jun
Monday
07 Jun
Prevention and early detection center
Tuesday
08 Jun
Prevention and early detection center
Wednesday
09 Jun
Prevention and early detection center
Thursday
10 Jun
Prevention and early detection center
Friday
11 Jun
Prevention and early detection center
Saturday
12 Jun
Sunday
13 Jun
Monday
14 Jun
Prevention and early detection center
Tuesday
15 Jun
Prevention and early detection center
Wednesday
16 Jun
Prevention and early detection center
Thursday
17 Jun
Prevention and early detection center
Friday
18 Jun
Prevention and early detection center
Saturday
19 Jun
Sunday
20 Jun
Monday
21 Jun
Prevention and early detection center
Tuesday
22 Jun
Prevention and early detection center
Wednesday
23 Jun
Prevention and early detection center
Thursday
24 Jun
Prevention and early detection center
Friday
25 Jun
Prevention and early detection center
Saturday
26 Jun
Sunday
27 Jun
Monday
28 Jun
Prevention and early detection center
Tuesday
29 Jun
Prevention and early detection center
Wednesday
30 Jun
Prevention and early detection center
Thursday
01 Jul
Prevention and early detection center
Friday
02 Jul
Prevention and early detection center
Saturday
03 Jul
Sunday
04 Jul
Monday
05 Jul
Prevention and early detection center
Tuesday
06 Jul
Prevention and early detection center
Wednesday
07 Jul
Prevention and early detection center
Thursday
08 Jul
Prevention and early detection center
Friday
09 Jul
Prevention and early detection center
Saturday
10 Jul
Sunday
11 Jul
Monday
12 Jul
Prevention and early detection center
Tuesday
13 Jul
Prevention and early detection center
Wednesday
14 Jul
Prevention and early detection center
Thursday
15 Jul
Prevention and early detection center
Friday
16 Jul
Prevention and early detection center
Saturday
17 Jul
Sunday
18 Jul
Monday
19 Jul
Prevention and early detection center
Tuesday
20 Jul
Prevention and early detection center
Wednesday
21 Jul
Prevention and early detection center
Thursday
22 Jul
Prevention and early detection center
Friday
23 Jul
Prevention and early detection center
Saturday
24 Jul
Sunday
25 Jul
Monday
26 Jul
Prevention and early detection center
Tuesday
27 Jul
Prevention and early detection center
Wednesday
28 Jul
Prevention and early detection center
Thursday
29 Jul
Prevention and early detection center
Friday
30 Jul
Prevention and early detection center