ศ. พญ. เลิศลักขณา ภู่พัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, พยาธิวิทยากายวิภาค, พยาธิวิทยาคลินิค
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

ศ. พญ. เลิศลักขณา ภู่พัฒน์