ศ. พญ. เลิศลักขณา ภู่พัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, พยาธิวิทยากายวิภาค, พยาธิวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
พยาธิวิทยาคลินิก, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
พยาธิวิทยากายวิภาค, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชาพยาธิวิทยา สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์, สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย
Loading

Loading Schedule..