คุณ สิริรัตน์ ประยูรพีรพุฒิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
นักแก้ไขการพูด
อนุสาขา
ภาษา
Arabic, Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Communication Disorders, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล