คุณ สมิทธิ โชติศรีลือชา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
โภชนศาสตร์คลินิก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
สอบผ่านเพื่อการรับรองเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพ (กอ.ช), สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719