คุณ สมิทธิ โชติศรีลือชา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
โภชนศาสตร์คลินิก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719