คุณ พิมพ์ภัทรา พงศ์ธนายงค์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
นักแก้ไขการพูด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Science in Communication Disorders (Speech-language pathology), มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ