คุณ พิมพ์ภัทรา พงศ์ธนายงค์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
นักแก้ไขการพูด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย), มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

คุณ พิมพ์ภัทรา พงศ์ธนายงค์