คุณ พัชรนันท์ นิพัทธ์ธนันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Arts in Linguistics, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Bachelor of Education, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย