คุณ พัชรนันท์ นิพัทธ์ธนันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Bachelor of Education, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
New Year Party-Dreaming Night, ไทย

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719