คุณ พัชราภา พรหมณาเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Science in Communication Disorders (Audiology), มหาวิทยาลัยมหิดล