คุณ อรณิชา หาสาสน์ศรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science of Clinical Psychology, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Bachelor of Arts in Psychology, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์