คุณ กิตติพัฒน์ สุนทรมานพ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาพัฒนาการ
อนุสาขา
จิตวิทยาคลินิกและพฤติกรรม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

คุณ กิตติพัฒน์ สุนทรมานพ