คุณ กิตติพัฒน์ สุนทรมานพ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาพัฒนาการ
อนุสาขา
จิตวิทยาคลินิกและพฤติกรรม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

คุณ กิตติพัฒน์ สุนทรมานพ
อังคาร
09 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
10 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
14 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
17 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
21 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
24 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
28 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
31 มี.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
02 เม.ย.
เสาร์
03 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
04 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
05 เม.ย.
อังคาร
06 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
07 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
09 เม.ย.
เสาร์
10 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
11 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
12 เม.ย.
อังคาร
13 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
14 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
16 เม.ย.
เสาร์
17 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
18 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
19 เม.ย.
อังคาร
20 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
21 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
23 เม.ย.
เสาร์
24 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
25 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
28 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
30 เม.ย.
เสาร์
01 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
02 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
03 พ.ค.
อังคาร
04 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
05 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
07 พ.ค.
เสาร์
08 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
09 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
10 พ.ค.
อังคาร
11 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
12 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
14 พ.ค.
เสาร์
15 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
16 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
17 พ.ค.
อังคาร
18 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
19 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
21 พ.ค.
เสาร์
22 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
23 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
24 พ.ค.
อังคาร
25 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
26 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
28 พ.ค.
เสาร์
29 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
30 พ.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )