นพ. ยงค์ศักดิ์ เลียงอุดม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
BBBB
Hand Surgery, University of Louisville Hospitals, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
Loading

Loading Schedule..