พญ. วรลักษณ์ เตชะทัศนสุนทร

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
สาขารังสีวินิจฉัยชั้นสูงของลำตัว โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..