พญ. วรลักษณ์ เตชะทัศนสุนทร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
สาขารังสีวินิจฉัยชั้นสูงของลำตัว, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..