พญ. วันนาวี สุขสมัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การอบรมวิชาการระยะสั้น ประจำปี 2559 The 7th Ramathibodi Neonatology 2016, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719