นพ. วิฑูรย์ ชิ้นพัฒนกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fundamental Training in Hyperbaric Medicine, Naval Medical Department, Royal Thai Navy, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. วิฑูรย์ ชิ้นพัฒนกุล
เสาร์
08 พ.ค.
ARI Clinic
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
อังคาร
11 พ.ค.
ARI Clinic
พุธ
12 พ.ค.