นพ. วิฑูรย์ ชิ้นพัฒนกุล

เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน Thai Medical Council, Thailand

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Senior Authorized Medical Examiner - Same สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
BBBB
Fundamental Training in Hyperbaric Medicine Naval Medical Department, Royal Thai Navy
BBBB
ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 35 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Loading

Loading Schedule..

นพ. วิฑูรย์ ชิ้นพัฒนกุล