นพ. วิฑูรย์ ชิ้นพัฒนกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน, Thai Medical Council, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Senior Authorized Medical Examiner - Same, สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, ไทย
BBBB
Fundamental Training in Hyperbaric Medicine, Naval Medical Department, Royal Thai Navy, ไทย
BBBB
ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 35, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย
Loading

Loading Schedule..