ทพ. วิโรจน์ ปฐมบุรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นัดหมายแพทย์

ทพ. วิโรจน์ ปฐมบุรี