นพ. วีรพล เขมะรังสรรค์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Trained in the Department of Obstetrics and Gynecology, Chang Gung Memorial Hospital, The Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy, ไต้หวัน

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719