พญ. อุมาพร นวลไธสง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

พญ. อุมาพร นวลไธสง