นพ. ธีระเทพ ตันตยาคม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Cornea External Disease and Refractive Surgery, University of California San Diego, United States
BBBB
สาขาวิชา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ