นพ. ทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์

ประสาทศัลยศาสตร์
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท แพทยสภา
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Loading

Loading Schedule..

นพ. ทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์