พล.ต.นพ. สุทธจิต ลีนานนท์

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..