ทพญ. สดใส ฟูศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
One Year UCLA / gIDE Master in Implant Dentistry, University of California, Los Angeles, United States
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
1-Year Diploma Program in Implant Dentistry, Global Institute for Dental Education, University of California, Los Angeles, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
ฟันปลอม
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)

นัดหมายแพทย์

ทพญ. สดใส ฟูศิริ