พญ. ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
พยาธิวิทยากายวิภาค, สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Gullas College of Medicine, Philippines
BBBB
มะเร็งวิทยานรีเวช, Royal College of Obstetrics and Gynecology of Thailand, Thailand
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
พยาธิวิทยากายวิภาค, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Gynecologic Medical Oncology Postdoctoral, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, United States