พญ. สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว
การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการรักษาหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ American Board of Internal Medicine (2017-2027), United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ American Board of Internal Medicine (2016-2026), United States
BBBB
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ American Board of Internal Medicine (2007-2017), United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ Saint Vincent's Hospital, University of Massachusetts, United States
BBBB
อายุรศาสตร์ Albert Einstein Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..