พญ. สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, แพทยสภา
BBBB
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, American Board of Internal Medicine (2017-2027), United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, American Board of Internal Medicine (2016-2026), United States
BBBB
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, American Board of Internal Medicine (2007-2017), United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Saint Vincent's Hospital, University of Massachusetts, United States
BBBB
อายุรศาสตร์, Albert Einstein Medical Center, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว
การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการรักษาหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด