นพ. พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศรีษะ คอ เต้านม, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และมะเร็งเต้านม

นัดหมายแพทย์

นพ. พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ