นพ. พงศกร รุ่งจำรัสโสภา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิดสิน
BBBB
อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิดสิน/ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
Loading

Loading Schedule..