นพ. พงศ์ภัค พงศ์พิชชา

โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, กุมารเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, กุมารเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. พงศ์ภัค พงศ์พิชชา