พญ. ผ่องมาศ วิเชียรสินธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, Thai Medical Council, Thailand

นัดหมายแพทย์

พญ. ผ่องมาศ วิเชียรสินธุ์