พญ. พิมพัฒนา รุ่งแก้ว

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
พยาธิวิทยากายวิภาค
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
พยาธิวิทยากายวิภาค, Thai Medical Council

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719