นพ. พัฒนพล เอ็งสุโสภณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), สถาบันพระบรมราชชนก
BBBB
วิสัญญีวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Regional Anesthesiology, McGill University, Canada