พญ. ภัทรานิษฐ์ ปึงพิพัฒน์ตระกูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา