นพ. ไพศาล บุญสะกันต์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
พยาธิวิทยากายวิภาค
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
พยาธิวิทยากายวิภาค, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ภาษาอาราบิกเบื้องต้น, ไทย
BBBB
BMC Strategy & Direction, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719