นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Mayo Clinic College of Medicine, สหรัฐอเมริกา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Clinical Fellow in Adult Reconstructive & Orthopaedic Surgery, The University of Western Ontario, แคนาดา

นัดหมายแพทย์

นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ