ทพญ. ณาตยา นพรัตนกานต์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
สาขา ปริทันตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ปริทันตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ณาตยา นพรัตนกานต์