พญ. มนกานต์ โฆษิตชัยวัฒน์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคไต
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

รักษาโรคไต
ฟอกไต
รักษาไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน
รักษาโรคไตวาย
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..

พญ. มนกานต์ โฆษิตชัยวัฒน์