พญ. มนกานต์ โฆษิตชัยวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์โรคไต, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์โรคไต, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

พญ. มนกานต์ โฆษิตชัยวัฒน์