นพ. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

นพ. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ