นพ. คมกริช ฐานิสโร

รังสีวิทยาวินิจฉัย
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

รังสีวิทยาวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
รังสีร่วมรักษาของลำตัว แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Research Fellowship in Interventional University of Texas Medical Branch at Galveston, United States
Loading

Loading Schedule..