นพ. คมกริช ฐานิสโร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
รังสีร่วมรักษาของลำตัว, แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Research Fellowship in Interventional, University of Texas Medical Branch at Galveston, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
รังสีวิทยาวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ

นัดหมายแพทย์

นพ. คมกริช ฐานิสโร