นพ. กิตติศักดิ์ เชื้อพูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Sports Medicine, Knee and Shoulder Surgery, Bangkok Hospital Medical Center, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชศาสตร์การกีฬาศัลยกรรมกระดูกและขัอผ่าตัดข้อเข่าผ่านกล้องการผ่าตัดรักษาด้วยวิธีส่องกล้องผ่าตัดข้อไหล่ผ่านกล้อง