นพ. กิตติศักดิ์ เชื้อพูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Thai Medical Council
BBBB
Sports Medicine, Knee and Shoulder Surgery, Bangkok Hospital Medical Center, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. กิตติศักดิ์ เชื้อพูล