นพ. เกษม ตันติผลาชีวะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จิตเวชศาสตร์, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

นัดหมายแพทย์

นพ. เกษม ตันติผลาชีวะ