นพ. การันต์ หริมเทพาธิป

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

นพ. การันต์ หริมเทพาธิป