ทพ. กมล ตั้งกิจงามวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Orthodontics, New York University College of Dentistry, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมจัดฟัน