นพ. ดาวิน เยาวพลกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมศีรษะและคอ

นัดหมายแพทย์

นพ. ดาวิน เยาวพลกุล