พญ. ชุตินาท อิ่มเอม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Visiting Research Fellow in Reproductive Medicine, University of California, Los Angeles, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. ชุตินาท อิ่มเอม