พญ. ชนม์นิภา นันทวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, แพทยสภา
BBBB
Radiation Oncology, MD Anderson Cancer Clinic, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Observership in the Department of Radiation Oncology, Massachusetts General Hospital, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Clinical Observer in the Division Radiation Oncology, National Cancer Center Singapore, สิงคโปร์

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719