นพ. ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
อาจารย์แพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์, สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์