นพ. ชาญพงค์ ตังคณะกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. ชาญพงค์ ตังคณะกุล