รศ.(พิเศษ) นพ. บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
โรคต้อหิน
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Glaucoma, The Newyork Eye and Ear Informary, สหรัฐอเมริกา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Light cure LCD, ไทย

นัดหมายแพทย์

รศ.(พิเศษ) นพ. บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง