นพ. บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
โรคต้อหิน
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จักษุวิทยา, Thai Medical Council
BBBB
Glaucoma, The Newyork Eye and Ear Informary, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Light cure LCD, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง