รศ.(พิเศษ) นพ. บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Glaucoma, The Newyork Eye and Ear Informary, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคต้อหิน