พญ. เบญจวรรณ วุฒิวรวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Postdoctoral Research Fellowship, Harvard Medical School, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. เบญจวรรณ วุฒิวรวงศ์